TK Forum

Home / TK Forum

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลความรู้และการเข้าถึงสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก ผลกระทบรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป บ้างถึงกับปิดตัวยุติการให้บริการ บ้างยังคงยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางผู้ใช้อันเบาบาง คงมีเพียงจำนวนไม่มากนักที่เกิดการปรับตัวจนสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความหลากหลายยิ่งขึ้นได้

ห้องสมุดที่ปรับตัวและมีแนวโน้มจะดำรงบทบาทสำคัญทางสังคมอยู่ได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นห้องสมุดซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่ (space utilization) อันเกิดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับบริบทชุมชนได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม จุดหมายของการปรับตัวและพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่นั้น คือการพัฒนาคน

หากพิจารณาในรอบสิบห้าปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่นำมาสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ จำนวนมากมายมหาศาล เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่พลิกโฉมหน้าสังคมเศรษฐกิจโลกให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสิ้นเชิง

ในขณะเดียวกันการกำเนิดขึ้นของชนดิจิทัลที่กล้าตั้งคำถามต่อสิ่งเดิมและลงมือทำด้วยการเปลี่ยนมุมคิดหรือเปลี่ยนกระบวนการจนนำมาสู่นวัตกรรมใหม่ที่ใครก็คาดไม่ถึง กลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญของยุคสมัย ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ทั้งในแง่มุมทางธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมา

ห้องสมุดอนาคตนอกจากจะอำนวยความสะดวกในด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและให้บริการทรัพยากรความรู้อันเป็นภารกิจตามปกติแล้วจึงมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของผู้ใช้งานในโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม ในกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ด้วย เพราะ ‘นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์’ ได้กลายเป็นแก่นสาระใจกลางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปแล้ว โดยมีองค์ประกอบที่ขาดเสียมิได้คือการส่งเสริมการรู้ดิจิทัล (digital literacy) และขยายขอบเขตไปสู่ความคล่องแคล่วทางดิจิทัล (digital fluency) ในที่สุด

องค์ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องสมุดยุคใหม่ ตลอดจนการใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคน จึงล้วนน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก่อรูปความคิดและเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย และนำมาสู่แนวคิดหลักในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก โดยหวังว่าผู้ฟังจะเกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปปรับใช้พัฒนาต่อไป

TK Forum เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2552 และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมหัวข้อการอ่านและการเรียนรู้ในมิติต่างๆ โดยเน้นนำเสนอประสบการณ์ แนวคิด และองค์ความรู้สากล มาเผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย หัวข้อการประชุมสัมมนาที่ผ่านมา อาทิ “ข้อเสนอนโยบายการอ่านของไทย จากประสบการณ์ต่างประเทศ: สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้” (2553) “อ่านเพื่อนบ้าน: ประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านของสิงคโปร์ ลาว และเวียดนาม” (2554) “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” (2554-2556) “Learning in the Digital Era” (2557) “Library Futures: Challenges and Trends” (2558) และ “Library Innovation and Learning in the 21st Century” (2559)

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has mmjdoctoronline.com to do with providing medical cannabis patients with nothing but the very best.